შიდა პიარი ორგანიზაციაში

სემინარს უძღვება კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორი, საკონსულტაციო ცენტრი " ფსიქოპროექტი"ს დამფუძნებელი, დირექტორი ფსიქოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი (Ph. D) ბატონი ზურაბ ბიგვავა.

პროგრამა მიზანი შიდა პიარის როლისა და მნიშვნელობის ჩვენება ორგანიზაციის ეფექტური ფუნქციონირებისათვის საკითხები • სოციალური განწყობები ორგანიზაციაში
• ლოიალობა ორგანიზაციისადმი, როგორც ინტეგრირებული დეტერმინანტი
• შრომის ნაყოფიერება და კმაყოფილება
• მართვის სტილი და კმაყოფილება
• შიდა პიარის სისტემის ფუნქციონირების თავისებურებანი
ფასი HRPG- ის წევრებისთვის 70 ლარი, არაწევრებისთვის 100 ლარი. დოქტორანტურის და მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის 50 ლარი.